VOUCHER TESLA

VOUCHER TESLA

Regulamin dla Bonów Podarunkowych na przejazd samochodem Tesla Model S.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowej realizacji kuponu „Bon Podarunkowy na przejazd samochodem Tesla Model S” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu. Organizatorem Bonów Podarunkowych na przejazd samochodem Tesla Model S jest Transporters S.A. z siedzibą w 44-200 Rybnik, przy ul. Wysokiej 2/2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000623933.

Organizator dokonuje sprzedaży Bonów Podarunkowych na przejazd samochodem Tesla Model S w oddziałach własnych oraz za pośrednictwem agentów zewnętrznych.

Każdy voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu. Realizacja vouchera po tym okresie nie jest możliwa. W przypadku niezrealizowania vouchera w w/w okresie klientowi / uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Transporters S.A. ani względem agenta zewnętrznego, a w szczególności zwrot wartości vouchera w części i/lub w całości.

Kontakt z organizatorem możliwy jest:

  • telefonicznie za pomocą bezpłatnej infolinii 800 802 801
  • elektronicznie za pomocą adresu mailowego kontakt@transporters.pl
  • pisemnie za pomoca adresu pocztowego Transporters S.A., ul. Wysoka 2/2, 44-200 Rybnik

Organizator przyjmuje reklamacje drogą pisemną za pomocą adresu pocztowego Transporters S.A., ul. Wysoka 2/2,  44-200 Rybnik. Reklamacje przekazane Organizatorowi drogą inne niż w/w nie będą rozpatrywane.

Transporters S.A. przyjmuje, że każdy klient / uczestnik, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego przejazdu) ponosi tylko i wyłącznie klient / uczestnik.

W przypadku voucherów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku klienta / uczestnika, Transporters S.A. przyjmuje, że każdy klient / uczestnik upewnił się, że może skorzystać z wybranego vouchera. W odniesieniu do niektórych bonów wymagane jest posiadanie określonych uprawnień np. prawa jazdy kat „B” lub umiejętności np. znajomości języka angielskiego. Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna klienta / uczestnika, wiek, brak uprawnień lub umiejętności nie pozwalają na realizację vouchera to klientowi / uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty, w stosunku do Transporters S.A. i agentów zewnętrznych.

Realizacja vouchera polega na przejeździe za kierownicą samochodem Tesla Model S przez klienta / uczestnika w asyście pracownika organizatora na przednim fotelu pasażera. Klient / uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń organizatora. W przypadku niewykonania polecenia pracownika organizatora ten ma prawo do wcześniejszego zakończenia realizacji bonu podarunkowego. W przypadku gdy realizacja vouchera zostanie przerwana przez pracownika organizatora z winy klienta / uczestnika, klientowi / uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Transporters S.A. ani względem agenta zewnętrznego, a w szczególności nie przysługuje zwrot wartości vouchera w części i/lub w całości.

Realizacja vouchera, co do zasady, odbywa się na terenie Katowic (woj. śląskie), chyba, że strony postanowią inaczej.

Podczas realizacji bonu podarunkowego klient / uczestnik jest kierującym samochodem osobowym. Kierujący ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia w ruchu drogowym. Organizator zaleca stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. W przypadku gdy organizator w późniejszym okresie otrzyma informacje o popełnieniu przez klienta / uczestnika wykroczenia, ma prawo do wskazania kierującego według aktualnych przepisów oraz obciążenia kierującego opłatą dodatkową za wskazanie w wysokości 246,00 zł.

Klient / uczestnik podnosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenie samochodu podczas realizacji vouchera.

W celu prawidłowej realizacji bonu podarunkowego, klient / uczestnik dobrowolnie podaje organizatorowi swoje dane osobowe:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer pesel
  • numer dowodu osobistego
  • numer prawa jazdy
  • telefon kontaktowy
  • adres email

Klientowi / uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, edycji, usunięcia swoich danych z bazy organizatora jednak nie wcześniej niż po realizacji vouchera, chyba że usunięcie danych osobowych skutkuje bezpowrotną rezygnacją z realizacji bonu podarunkowego.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją voucheraTransporters S.A.  zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Transporters S.A.

Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.