KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym i/lub w głosach na walnym zgromadzeniu Transporters S.A.

Kontakt dla inwestorów

Prezes Zarządu
Krzysztof Gawałek
e-mail: k.gawalek@transporters.pl


www.transporters.pl
37,04% Krzysztof Gawałek
37,04% Sebastian Michalski
25,92% Juwel Polska Sp. z o.o.

Siedziba Spółki
ul. Przemysłowa 3 lok. 4
44-203 Rybnik  

NIP 642-318-03-66
REGON 243006678
KRS 0000623933

Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 1 350 000,10 zł
Kapitał wpłacony  1 350 000,10 zł

01.09.2020 - zmiana adresu Spółki

Informujemy, że z dniem 1 września 2020 roku Spółka zmieniła adres. Nowy adres to:

Transporters Spółka Akcyjna 
ul. Przemysłowa 3 lok. 4
44-203 Rybnik 

11.09.2020 - dematerializacja akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) informujemy, że Spółka rozpoczęła proces obowiązkowej dematerializacji akcji. W chwili obecnej Spółka prowadzi czynności mające na celu zawarcie umowy z podmiotem dedykowanym do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, który zostanie wybrany przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka będzie na bieżąco informowała o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji. 

30.09.2020 - Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) Zarząd Spółki Transporters S.A. z siedzibą w Rybniku wzywa Akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Rybniku pod adresem 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 3 lok. 4. 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wezwań wymaganych przez przepisy prawa. 

14.10.2020 - Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) Zarząd Spółki Transporters S.A. z siedzibą w Rybniku wzywa Akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Rybniku pod adresem 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 3 lok. 4.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wezwań wymaganych przez przepisy prawa.

28.10.2020 - Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) Zarząd Spółki Transporters S.A. z siedzibą w Rybniku wzywa Akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Rybniku pod adresem 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 3 lok. 4. 

Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wezwań wymaganych przez przepisy prawa.