Karta - produktu

RODO

Szanowny Panie/Szanowna Pani,
Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje:

1) Transporters S.A. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Wysokiej 2/2, NIP: 6423180366, REGON: 243006678, KRS: 0000623933, posiada status administratora danych osobowych (dalej zwana będzie: Administratorem).
Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: pod numerem telefonu: +48 0 800-802-801 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@transporters.pl

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) W celach obsługi infolinii Administratora dot. umowy najmu pojazdów elektrycznych i korzystania przez osoby, której dane dotyczą, z tej infolinii – w zakresie, w jakim wykonanie przez Administratora telefonu do osoby, której dane dotyczą, jest konieczne, oraz w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, sama skontaktuje się z Administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
b) W prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora: działania niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4) Kategorie odbiorców danych osobowych to:
a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe,
b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne,
c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania infrastruktury IT,
d) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora, w tym obsługujące infolinię,
e) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania, rozwijania oraz konserwacji systemów IT.
f) Podmioty pozostające w grupie kapitałowej Administratora.
g) Organy administracji rządowej i samorządowej – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa (jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń Administratora oraz osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów przypada później;

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

8) Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym oraz nie jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.

11) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.